Showing Results for tag: Shenzhen

MUJI launches MUJI HOTEL GINZA in Tokyo

News Story / 21 March 2019

Japan: MUJI has announced the launch of the MUJI HOTEL GINZA, following the opening of the MUJI HOTEL BEIJING and MUJI HOTEL SHENZHEN in 2018.

Thank you sponsors